بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری: کارگران در انقلاب زن، زندگی، آزادی وظیفەای سترگ بر عهدە گرفتەاند (پیام مرکز همکاری بە مناسبت ١ مە، روز جهانی کارگر)

مرکز همکاری: کارگران در انقلاب زن، زندگی، آزادی وظیفەای سترگ بر عهدە گرفتەاند   (پیام مرکز همکاری بە مناسبت ١ مە، روز جهانی کارگر)

مرکز همکاری: کارگران در انقلاب زن، زندگی، آزادی وظیفەای سترگ بر عهدە گرفتەاند (پیام مرکز همکاری بە مناسبت ١ مە، روز جهانی کارگر) بە پیشواز ١ مە، روز ج

ادامە مطلب
بیانیە ها

پیام تسلیت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال به خانواده، دوستان و ھمرزمان زنده یاد هدایت سلطان زاده 

پیام تسلیت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال به خانواده، دوستان و ھمرزمان زنده یاد هدایت سلطان زاده 

پیام تسلیت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال به خانواده، دوستان و ھمرزمان زنده یاد هدایت سلطان زاده اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال ٫فقدان راد مرد مبا

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر  توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر  توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران با اینکه گزارش ها از مسمومیت دانش آموزان اولین بار در آذر ماه سال

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران از جامعە جهانی می‌خواهیم دربارە مسموم¬سازی سریالی دانش¬آموزان کمیته¬ حقیقت¬یاب تشکیل دهد

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران از جامعە جهانی می‌خواهیم دربارە مسموم¬سازی سریالی دانش¬آموزان کمیته¬ حقیقت¬یاب تشکیل دهد جمهوری اسلامی در ادامە پروژ

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share