بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

مرکز همکاری: جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست هم‌میهنان کوردستان! نهادها و مجامع بین‌المللی! سازمان‌های حقوق بش

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share