کنگره ملیتهای ایران فدرال

vپیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)

v     پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)   رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید مکن ز…

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، روزِجهانیِ زن، درهیجدهم اسفند(هشتم مارس) را، به همۀ بانوان وبخصوص به شیرزنانِ مبارزِ، آزادیخواه وبرابری طلب (درمعنایِ ضدِ ھرگونه تبعیض)، درسراسرِ ایران، تبریک میگوید. زنانِ ارتجاع ستیزِایران، دربرابرِرژیم ارتجاعی…

اساسنامه‌ پیشنهادی برای “کنگره ملیتهاى ایران فدرال” (پیشنهادی از سوی شورای مرکزی کنگره ملیت ها در نشست ۲۹ نوامبر-پاریس)   مقدمه: انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ هجرى ش (۱۹۷۹ میلادى) که علیه استبداد٬ تبعیضات  و نابرابری هاى سیاسى٬ اجتماعى و اقتصادى بر مردمان…

۱ ۱۷ ۱۸ ۱۹