بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش

برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش

      برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که

ادامە مطلب
مقالات

کدام روزِکوروش کبیر؟ نوشته شد درشنبه۶ آبان۱۳۹۶، بیست وهشتم، اکتبر2017: - /- بازنگری درچهارشنبه۱۲تیر۱۳۹۸، سوم ژوئیۀ 2019: - آخرین نگاه درجمعه پنجم آبان

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان هم میهنان مبارز احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و کردستان سازمانهای بی

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با انتشار بیانیەای حمله تروریست

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share