کنگره ملیتهای ایران فدرال

علیه مسمومیت های شیمیایی وبرای نسل جوان ایران

علیه مسمومیت های شیمیایی وبرای نسل جوان ایران   اخبار چنین است که بیش از ۱۰۰ مدرسه دخترانه هدف حمله بمب‌های شیمیایی مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. بیش از سه ماه است که از حمله شیمیایی به دانشگاه ها ومدارس دخترانه می‌گذرد؛ حملات برنامه ریزی شده‌ و هدایت…

//

زن، زندگی آزادی ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد!

زن، زندگی آزادی ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد! امسال ۸ مارس، روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان در شرایطی فرا می رسد که زنان در ایران با خیزش انقلابی و ساختار شکن خود طی چند ماه گذشته، نقطه عطف دیگری را بر تارک تاریخ مبارزات بی وقفه خود رقم زدند. بدنبال قتل حکومتی ژینا( مهسا)…

//

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند   (پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن)   زنان و مردان برابری…

//

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم مردم مبارز و حق‌طلب کوردستان! وجدان‌های بیدار جهان! همچنان کە در اطلاعیە قبلی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران آمدە بود، طی سە ماە گذشتە بیش از ۴٠٠ دختر در…

//

اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری: اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند   (پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن)   زنان و مردان برابری طلب و بپاخاستەی…

//

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند طی سە ماە گذشتە بیش از ۴٠٠ دانش‌آموز دختر در مدارس چند شهر ایران همچون؛ تهران، کرماشان، لرستان، چهارمحال بختیاری، قم، اردبیل، مازندران، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی،…

//

مسمومیت دختران درمدارس گامی هولناک برای بازداشتن دختران از تحصیل

مسمومیت دختران درمدارس گامی هولناک برای بازداشتن دختران از تحصیل بیش از سه ماه است که از اولین گزارش ها مبنی بر مسموم شدن دختران دانش آموز در هنرستان نور یزدانشهر قم در ۹آبان ماه امسال می گذرد. از آن پس مسمومیت…

//

اطلاعیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت روز جهانی زبان مادری مردم آزادیخواە ایران، هم میهنان گرامی! فعالان عرصەی حقوق بشر و مدافعان زبان مادری! در بحبوحە انقلاب مترقی و تکثرگرای زن، زندگی، آزادی، روز جهانی زبان مادری را ارج می نهیم.…

//

اطلاعیه پیوستن حزب سبزهای ایران به ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

در روزهائی که حاکمان جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین سالگرد مصادره انقلاب مردمان ایران برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی مصمم تر از هر زمان تلاش می کنند با کشتار و اعدام، زندان و شکنجه کودکان زنان و مردان مبارز…

اطلاعیه پیوستن حزب سبزهای ایران به ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۰۲۳/۰۲/۱۳ –, اعلامیە های مشترک ما معتقدیم در شرایط حساس سیاسی کنونی یک ائتلاف واقعی از جمهوری خواهان، مثمر ثمر برای پایان دادن به حیات رژیم از دل همکاری و اتحاد عمل خواهد بود. اطلاعیه پیوستن حزب سبزهای ایران به…