بیانیە ها - Page 10

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن

کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، روزِجهانیِ زن، درهیجدهم اسفند(هشتم مارس) را، به همۀ بانوان وبخصوص به شیرزنانِ مبارزِ، آزادیخواه وبرابری طلب (درمعنایِ ضدِ ھرگونه تبعیض)، درسراسرِ ایران، تبریک میگوید. زنانِ ارتجاع ستیزِایران، دربرابرِرژیم ارتجاعی وضدِحقوقِ انسانی زنان، مبارزۀ ای ابى مان را ازهمان…

۱ ۸ ۹ ۱۰