بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

زن، زندگی آزادی ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد!

زن، زندگی آزادی  ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد!

زن، زندگی آزادی ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد! امسال ۸ مارس، روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان در شرایطی فرا می رسد که زنان در ایرا

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران  اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند   (پیا

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١٦ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم مردم مبارز و حق‌طلب کوردستان! وجدان‌های بیدار جهان! همچنان کە در

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری: اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند   (پیام مرکز همکاری احزاب

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند طی سە ماە گذشتە بیش از ٤٠٠ دانش‌آموز دختر در مدا

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد طی چند روز اخیر و متعاقب حملەی پهپادی بە چند مرکز نظامی رژیم

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

روحانیون بازداشت شدە هزینەی آزادیخواهی و حمایت از مردم خویش را می‌پردازند

روحانیون بازداشت شدە هزینەی آزادیخواهی و حمایت از مردم خویش را می‌پردازند

روحانیون بازداشت شدە هزینەی آزادیخواهی و حمایت از مردم خویش را می‌پردازند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی مدت گذشتە و در ادامەی بازداشتهای فلەای فعالا

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share