بیانیە هاخبرها

اطلاعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان در رابطه با حملات پهپادی رژیم به مراکز و کمپ های احزاب کوردستان 

اطلاعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان در رابطه با حملات پهپادی رژیم به مراکز و کمپ های احزاب کوردستان 

اطلاعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان در رابطه با حملات پهپادی رژیم به مراکز و کمپ های احزاب کوردستان مردم مبارز ایران و کوردستان مراکز بین المللی و سازم

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش

برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش

      برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان هم میهنان مبارز احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و کردستان سازمانهای بی

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال .همبستگی و برابری برای ازادی در ایران .شورای دموکراسی خواهان درمورد چهلم نیکا شاکرمی

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال .همبستگی و برابری برای ازادی در ایران .شورای دموکراسی خواهان درمورد چهلم نیکا شاکرمی

ھموطنان آزاده ٤١ روز از آغاز انقلاب شما با شعار فراگیر"زن"، "زندگی"، "آزادی" که مورد حمایت زنان سرتاسر ایران و جھان قرار گرفت،میگذرد۔&n

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share