کنگرە ملیتهای ایران فدرال

«سند جامع» همکاری‌های ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است!

«سند جامع» همکاری‌های ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است!

«سند جامع» همکاری‌های ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است! تاریخ ایران مملو از قراردادهای خفت باری است که توسط حکو

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ هیئت کنگره شامل خانم جمیله حسنخالی

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دمکراسی خواهان ایران همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال  شورای دمکراسی خواهان ایران  همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن هشتم مارس ( ۱۷ اسفند) بر آمد شرایطی است که زنان با تأکید بر فردیت خود و حقوق جنسی  به نقد جنسیتی پرداختند که در مناسباتی

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share