بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

مرکز همکاری: جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست هم‌میهنان کوردستان! نهادها و مجامع بین‌المللی! سازمان‌های حقوق بش

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری: کارگران در انقلاب زن، زندگی، آزادی وظیفەای سترگ بر عهدە گرفتەاند (پیام مرکز همکاری بە مناسبت ١ مە، روز جهانی کارگر)

مرکز همکاری: کارگران در انقلاب زن، زندگی، آزادی وظیفەای سترگ بر عهدە گرفتەاند   (پیام مرکز همکاری بە مناسبت ١ مە، روز جهانی کارگر)

مرکز همکاری: کارگران در انقلاب زن، زندگی، آزادی وظیفەای سترگ بر عهدە گرفتەاند (پیام مرکز همکاری بە مناسبت ١ مە، روز جهانی کارگر) بە پیشواز ١ مە، روز ج

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر  توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر  توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران با اینکه گزارش ها از مسمومیت دانش آموزان اولین بار در آذر ماه سال

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران از جامعە جهانی می‌خواهیم دربارە مسموم¬سازی سریالی دانش¬آموزان کمیته¬ حقیقت¬یاب تشکیل دهد

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران از جامعە جهانی می‌خواهیم دربارە مسموم¬سازی سریالی دانش¬آموزان کمیته¬ حقیقت¬یاب تشکیل دهد جمهوری اسلامی در ادامە پروژ

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧۶مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧۶مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧٦مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش خانوادەهای سرفراز شهیدان! مردم حق¬طلب و آزادی‌خواه کور

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share