بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان

درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان

🔹‌ درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان مردم مبارز ايران زنان، كارگران، بازاریان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعە ایران!

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان زنان مبارز ایران و کردستان ایرانیان آزادیخواە خارج کشور

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share